Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Ένας από τους κύριους τομείς εξειδικεύσεώς μας, είναι η ενασχόληση με διαφορές που ενέχουν στοιχεία αλλοδαπότητας. Το Γραφείο μας διαθέτει ιδιαίτερη επιστημονική εξειδίκευση και μακρά εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την δικαστική εκπροσώπηση αυτών, σχετιζόμενες με εμπορικές πράξεις, συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, συμβάσεις ασφαλίσεως, συμβάσεις καταναλωτών, αδικοπρακτική ευθύνη, οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις και διαφορές, όταν αυτές ενέχουν στοιχεία αλλοδαπότητας. Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε υποθέσεις αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με το εθνικό ή/και το ευρωπαϊκό Δίκαιο, την έκδοση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάληψη υποθέσεων ομογενών και κατοίκων εξωτερικού (εκπροσώπηση – διαχείριση).