Οικογενειακό Δίκαιο

Το Γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές, εξωδικαστηριακή υποστήριξη, καθώς και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίου κάθε βαθμού στην Επικράτεια, σε υποθέσεις από όλο το φάσμα του Οικογενειακού Δικαίου. Ενδεικτικώς, σε υποθέσεις συναινετικών ή κατ΄ αντιδικίαν διαζυγίων, διατροφής, γονικής μέριμνας, επιμέλειας και επικοινωνίας, υιοθεσίας, αναγνωρίσεως πατρότητας, αλλά και ακυρώσεως γάμων. Αναλαμβάνουμε, περαιτέρω, υποθέσεις που αφορούν σε διαφορές που σχετίζονται με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, καθώς και την διανομή της περιουσίας τους. Τέλος, διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία σε υποθέσεις που σχετίζονται με την θέση προσώπων σε δικαστική συμπαράσταση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και σωματικής αναπηρίας.