Διοικητικές Διαφορές

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε διαφορές τους με το Δημόσιο (ενδεικτικώς, αγωγές, προσφυγές, πειθαρχικές διαδικασίες δημοσίων υπαλλήλων, αιτήσεις ακυρώσεως και αγωγές, πολεοδομικές διαφορές) ή ενώπιον Ανεξάρτητων Αρχών, αλλά και φορείς του Δημοσίου (ενδεικτικώς, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, μελετών, έργων, υποθέσεις εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και ενισχύσεων, Δίκαιο Ο.Τ.Α.)