Διαμεσολάβηση – Φιλικός Διακανονισμός

Το Γραφείο μας αποτελεί έδρα Δικηγόρου – πιστοποιημένης Διαμεσολαβήτριας, η οποία μπορεί να συμβάλει στην εξωδικαστική επίλυση κάθε διαφοράς που υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, προσφέρουμε συμβουλές ως προς τη στρατηγική και την επικοινωνία κατά την διαμεσολάβηση και το προδικαστικό στάδιο.