Πεδία Δραστηριότητας

ΠΟΙΝΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο μας παρέχει πλήρεις υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου. 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟ

Ένας από τους κύριους τομείς εξειδικεύσεώς μας, είναι η ενασχόληση με διαφορές …

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

Διαθέτουμε εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και εκτεταμένη εμπειρία σε …

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Το Γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στην προετοιμασία και …

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 

Το Γραφείο μας και το δίκτυο συμβούλων που διαθέτει, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες …

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 

Ενδεικτικώς, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές …

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές, εξωδικαστηριακή υποστήριξη, καθώς και …

ΑΚΙΝΗΤΑ

Οι Δικηγόροι και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Γραφείου μας, αναλαμβάνουν τη …

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής …

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο μας μπορεί να συμβάλει στην προστασία των συμφερόντων των εντολέων …

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά …

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Γραφείο μας αποτελεί έδρα Δικηγόρου – πιστοποιημένης Διαμεσολαβήτριας, η οποία …