Νομική Πληροφορία

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για την λειτουργία του Δικηγορικού Γραφείου μας, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τα πρόσωπα που το στελεχώνουν. Ενδέχεται να περιέχει, επίσης, πληροφορίες που βασίζονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία – νομολογία, όπως και σε διεθνείς συμβάσεις. Παρότι λαμβάνουμε μέριμνα για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές και επικαιροποιημένο, οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν πρέπει να εκλάβουν τα διαλαμβανόμενα ως νομική συμβουλή, αλλά πρέπει να ζητήσουν εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, απόσχουν από αυτήν ή λάβουν οιαδήποτε απόφαση. Η χρήση της ιστοσελίδας δεν συνιστά παροχή υπηρεσιών ούτε καθιδρύει σχέση εντολής και αρνούμεθα κάθε ευθύνη, για ενέργειες ή παραλείψεις που φέρονται να σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, είτε πρωτογενώς, είτε μέσω αναπαραγωγής του περιεχομένου από τρίτους. Η αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για πληροφοριακούς – ενημερωτικούς σκοπούς, κατόπιν αδείας των εταίρων και αναφοράς της πηγής.

Copyright © pag-law.gr, Δικηγορικά Γραφεία Παπαδόπουλου, Αλεξανδρή, Γεωργουλέα και Συνεργατών, 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.